شروع به کار

هدف از این راهنما نشان دادن برخی از ویژگی های اصلی است که scikit-learn فراهم می‌کند. که داشتن یک دانش پایه ای در مورد شیوه های یادگیری ماشین را (از طرف شما) فرض می‌کند. لطفا برای نصب scikit-learn به دستور العمل های نصب ما مراجعه کنید.

Scikit-learn یک کتابخانه منبع باز یادگیری ماشین است که از یادگیری با نظارت و بدون نظارت پشتیبانی می‌کند. همچنین ابزارهای مختلفی برای برازش مدل، پیش پردازش داده، انتخاب و ارزیابی مدل و بسیاری از ابزارهای دیگر فراهم می‌کند.